[O Nas] [Statut] [Oferta] [Grupy] [Imprezy] [Galerie] [Kontakt] [Powrót]

Gość:  153495

Przedszkole nr 186 Zapraszamy rodziców i dzieci do naszego przedszkola.

Dokładny adres to:
Przedszkole Nr 186
ul. Wołomińska 12/18, 03-755 Warszawa
.

Filia Przedszkola Nr 186
ul. Siedlecka 12/14, 03-768 Warszawa
.

Przedszkole 186

Nasza placówka:

 • położona jest w starej części Pragi.

 • mieści się w budynku wolnostojącym, jednopiętrowym.

 • posiada rozpościerający się wokół obiektu rozległy plac zabaw wyposażony w nowoczesny, kolorowy i bezpieczny sprzęt ogrodowy.

 • czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 do 17.00.

 • prowadzi zabawy i zajęcia edukacyjne odbywające się w przestronnych i bogato wyposażonych salach.

Ramowy rozkład dnia Przedszkola nr 186

Podstawowe godziny pracy: 600 do 1700.

Godziny: Zajęcia:
6:00 - 8:15 Schodzenie się dzieci, zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka, rozmowy, zabawy i ćwiczenia mające swoje źródło w potrzebach i upodobaniach dzieci, zabawy porządkowe, przygotowanie do śniadania.
8:30 - 9:00 Śniadanie, czynności higieniczne.
9:00 - 11:45 Zajęcia i zabawy inspirowane przez nauczycielkę, związane z realizacją programu wychowania przedszkolnego, twórcza aktywność dzieci, zabawy i ćwiczenia na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, wycieczki i spacery, zajęcia w plenerze.
11:45 - 12:00 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 14:30
 • Gr. I i II wypoczynek stosownie do potrzeb dzieci - leżakowanie.
 • Gr. III, IV, V zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, ich zainteresowań oraz potrzeb, zajęcia indywidualne i zespołowe o charakterze korekcyjno - kompensacyjnym, zajęcia dodatkowe.
14:30 - 15:00 Podwieczorek.
15:00 - 17:00 Rozchodzenie się dzieci, doskonalenie umiejętności dzieci organizowane przez nauczycielkę, zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci, obserwacje dzieci, pobyt w ogrodzie.

Kierownictwo przedszkola Dyrektorem Przedszkola nr 186 jest pani Teresa Toboła.

Kadra Personel pedagogiczny posiada wysokie kwalifikacje zawodowe. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż większość kadry pedagogicznej to najczęściej wysokiej klasy specjaliści, z dużym doświadczeniem. Są to osoby kompetentne, dyspozycyjne dla których praca jest pasją.

Kadra pedagogiczna to:

 Dyrektor  - Teresa Toboła
 Z-ca Dyrektora  - Barbara Feduszczak
N
A
U
C
Z
Y
C
I
E
L
K
I
- Katarzyna Dąbrowska
- Mariola Jackowska
- Dominika Kępka
- Dorota Kwaśnicka
- Patrycja Kursa
- Anna Maleszewska
- Bożena Miziołek
- Agnieszka Okuń
- Katarzyna Puchalska
- Karolina Ryfka
- Aleksandra Szlendak
- Ewa Wierzbicka
- Emilia Wrońska

Pod względem kwalifikacji to:

 • 5 nauczycieli dyplomowanych,
 • 4 nauczycieli mianowanych,
 • 4 nauczycieli kontraktowych,
 • 2 nauczycieli stażystów.

Poza wspaniałą i oddaną kadrą pedagogiczną i pracownikami obsługi na stałe pracują u nas logopeda, psycholog, katecheta.

Nasi nauczyciele to osoby, dla których praca jest także pasją. W sposób ciągły doskonalą się. Aby stworzyć dzieciom właściwe warunki rozwoju staramy się podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić umiejętności pedagogiczne, uatrakcyjniać ofertę dydaktyczną, przede wszystkim kochać dzieci i być partnerem dla ich rodziców, aby byli zadowoleni ze wspaniałego samopoczucia dzieci w przedszkolu.

Staramy się lepiej poznać wzajemne oczekiwania i możliwości. Zależy nam na integracji obu środowisk wychowawczych, gdyż zaprocentuje to lepszym przystosowaniem społecznym oraz otwartą, twórczą postawą wobec zmieniającej się rzeczywistości.

Jesteśmy kadrą otwartą na nowości pedagogiczne, wspieramy rodziców w procesie wychowawczym. W codziennej pracy z dziećmi stosujemy nowoczesne metody i formy pracy, które rozbudzają aktywną twórczość dzieci, zapewniają motywacje do podejmowania zadań, rozwijają wiarę we własne siły i możliwości. A są to:


Nasza działalność W naszym przedszkolu dziecko znajdzie poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości, troskliwą opiekę, poszanowanie, życzliwy i przyjazny stosunek osób dorosłych, stanie się dojrzałe społecznie i emocjonalnie.
Placówka nasza otwarta jest na potrzeby dzieci, spełniającą oczekiwania rodziców. W czerwcu organizowane są dni otwarte, czyli spotkania z rodzicami i dziećmi, które po raz pierwszy przyjdą do przedszkola w celu zapoznania się z nowym środowiskiem. Głównym naszym zadaniem jest promowanie aktywności fizycznej i zaspakajanie potrzeb ruchowych dzieci poprzez:

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • zabawy ruchowe i rekreacyjne
 • gry i spartakiady sportowe
 • wyjazdy na "Zielone Przedszkole"
 • wycieczki edukacyjno - rekreacyjne

Kierujemy się takim systemem wartości jak:

Z - ZAUFANIE
D - DBAŁOŚĆ
R - RZETELNOŚĆ
O - OPIEKA
W - WSPIERANIE ROZWOJU
I - INNOWACYJNOŚĆ
E - EDUKACJA WSZECHSTRONNA
D - DEMOKRACJA
Z - ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
I - INTEGRACJA, INDYWIDUALNOŚĆ
E - EMOCJE
C - CIEKAWOŚĆ DZIECKA
K - KREATYWNOŚĆ
A - AKCEPTACJA

Praca z dziećmi Praca z dziećmi opiera się na:

 • Podstawie programowej MEN
 • Programie wychowania przedszkolnego "Razem w Przedszkolu" Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej
 • Programie edukacji przedszkolnej wspomagającym rozwój aktywnoœci dzieci "Nasze Przedszkole" M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej
 • Wspomagającym programie własnym "Wspomaganie rozwoju dziecka metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne" D. Sucheckiej
 • Wspomagającym programie własnym "Tęczowy świat" A. Maleszewskiej
 • Wspomagającym programie własnym "Szcześliwy przedszkolak - miłość, akceptacja, zrozumienie" D. Sucheckiej.
 • Rocznym planie pracy opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawczej przygotowanym przez Radę Pedagogiczną
 • Miesięcznych planach pracy przygotowanych przez nauczycielki z poszczególnych grup

Założenia programowe realizowane są w przyjaznej dziecku atmosferze. Naszym priorytetem jest dobro dziecka. Zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie i dostosowane są do jego potrzeb.

Przedszkole nasze jest:

 • przyjazne dzieciom
 • rodzice są współautorami życia przedszkolnego
 • umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom
 • ukierunkowane na dziecko, jego potrzeby, umożliwienie mu wszechstronnego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ruchowego
 • opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne metody dydaktyczno - wychowawcze
 • dzieci mają możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych (m in. komputera), rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.

Wielu z naszych absolwentów nadal utrzymuje z nami kontakt, odwiedzają swoje panie, młodszych kolegów, opowiadają o tym co dzieje się w ich szkolnym życiu. Wizyty te świadczą o silnej więzi emocjonalnej z przedszkolem.

Zapraszamy na naszą stronę internetową , gdzie znajdą państwo wiele szczegółowych informacji z życia przedszkola.

Nazwa Przedszkola 186 Nazwa naszego przedszkola SPORTUSIE wymyślona została przez nasze dzieci, które dumne są z własnych osiągnięć sportowych tak na terenie przedszkola jak i poza placówką.


MATERIAŁY AUDIO VIDEO

Przedszkole nr 186 // Grupy nr I oraz II // Naciśnij klawisz aby uruchomić film. Więcej >>>

[A/V] MPG
26s/4,6 MB
[A/V] MPG
48s/8,5 MB

[A/V] MPG
29s/5,2 MB
[A/V] MPG
40s/7,0 MB
[A/V] MPG
43s/7,7 MB
[A/V] MPG
19s/3,4 MB

SPORTUSIE 2007-2016 www.sportusie.pl WEBMASTER
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykorzystanie materiałów bez zgody właścicieli strony i autora zabronione.